Watch | Funeral of the late Ntombomzi Klaas

Obituary

Ntombomzi (Mantulu) Klaas wazalwa ngomhla we 23 Sept 1966, ezalelwa eGwali, eDikeni. Uzalwa ngu Fanele Klaas umNtlotshane kunye noNomajamani Nombombo intombiyakwaNcobeni. Abazali bakhe sele basandulele.

Amabanga wakhe a phantsi uwafunde eFestile Soga Primary School waze aphezulu wawafunda eLukhanyisweni High School, eMsobomvu.

Imfundo enomsila uyenze eGood Hope College. Apho uphumelele iJunior Primary Teachers Diploma ngo 1996. Uqhubeke wenza ethe vetshe e Pretoria University, apho aye waphumelela i Higher Diploma in Education.

Ngo 1997 waqalisa ukufundisa eMasivuke Primary School de wasutywa kukufa emva kokugula ixesha elide. Uye wasutywa kukufa nge 16th April 2022. Bazalwa bengabantwana abalishumi, a Madodana amathandathu {6} kunye ngentombi ezinye (4) abanye sele belandulele Eli. Ushiya ngasemva ubhuti wakhe Wanda, dadewabo ababini Veronica kunye Ntombovuyo nyanawakhe uSipho abatshana kunye nabazukulwana ababini. Kwakhanya no Enzo kuhle.

Phumla ngo xolo mamthembu Ntlotshi sobonana kwelizayo

Program

Coming soon…

Location

Watch Live

Continuation

4 thoughts on “Watch | Funeral of the late Ntombomzi Klaas”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *