Watch | Funeral of the late Ntombomzi Klaas

Ntombomzi (Mantulu) Klaas wazalwa ngomhla we 23 Sept 1966, ezalelwa eGwali, eDikeni. Uzalwa ngu Fanele Klaas umNtlotshane kunye noNomajamani Nombombo intombiyakwaNcobeni. Abazali bakhe sele basandulele.