Funeral Service of the late Monde J. Madubedube | eObituary

Madubedube Funeral Thumbnail

Obituary

Obituary Part 1 – Monde J. Madubedube
Obituary Part 2 – Monde J. Madubedube

Program

Program – Monde J. Madubedube

Location

Happyrest, Alice (For Pass-by)
Click on “View larger map” to navigate on your mobile phone

Hala (For Service & Burial)
Click on “View larger map” to navigate on your mobile phone

Watch Live

Live Streaming – Funeral Service of the late Monde J. Madubedube

Tributes

Comment with your tribute on the comment section below…

2 thoughts on “Funeral Service of the late Monde J. Madubedube | eObituary”

 1. Papama Madubedube

  Rest In Power my dear uncle,

  Ndibuhlungu mntanimhle ndingekho kwimkonzo yakho yokugqibela kodwa ndiyayazi uyandibona ndinyamisekile kulendawo ndikuyo.

  Ulwakho ugqatso ulufezile, simanxebanxeba kuba kaloku besesiqhele siteketise usikhulise Mpangezitha.

  Hamba kahle Nozulu, Mchumane, Mpafane, Thukela, Thelezi, Kheswa, Mbanguba, Nguni, Mwelase, Macocobela, Mpangezitha, Mlambo awuwelwa uwelwa ziinkonjane.

  Hamba kakuhle Thole lesilo esikhulu.

  Sakuhlala sikuthanda

 2. Njingalwazi B.M Mini

  Yhoo, andisothuke. UMonde ndandimfundisa IsiXhosa eFort Hare. Wayekrele-krele, futhi ethobekile kakhulu, enembeko. Kwiintsuku ezimbalwa ezisandula ukudlula ndimcingile, kuba ndikhumbula ukuba wavakalisa ukuba ubawela bafundiswe kuqalwe kulaa ncwadi yayifundwa kwametrikhi ngaloo minyaka, le yayisithi, “IsiXhosa Sebanga Lematrikhi.” Ndakubaliselwa ngaloo mnqweno wakhe, ndafikelwa yingcinga yokuyenza isilabhasi yam ngokutsha, iqale, kunyaka wokuqala, ngokuhlaziya ulwazi ekwakufanele ukuba lolwakwametrikhi, kodwa kubonakala ukuba basalufuna abanye. bendimcingiswa yiloo ngcinga eyatyaleka engqondweni yam koko kuvakalisa kwakhe loo mnqweno wakhe. Ndiyothuka ke ngoku xa ndibona lo mbiko. Hayi lusapho lwakhe, nani bantu bakokwabo, masenivumela uSomandla anibophe iintliziyo, zingophi kakhulu. Tutwini, ngegama likaYesu Krestu uMsindisi wethu neNkosi yethu. Amen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *