Funeral Service of the late Mawethu Faithful Makana | eObituary

Obituary

Xa kusiwa umthi wetumato, akukho bani ukunanzayo oko, kodwa xa kusiwa umthi womgqomagqoma siyaxananaza isithonga, senz’ umpongampo, kusiphuk’ uthuli, kurhaxw’ izilo nezilwanyana.

Eli qongqolo lomgqomagqoma lingqengqe apha, uMawethu, lantshula okwesithombo kumyezo ofumileyo wothando lomfo wakwaMakana, uMatshikwe Wellington, uNtlane, nomama uNonceba Mary Makana, uMamThembu. Kuthe xa kuthameka inyanga yeKhala, uJulayi ngabula makhumsha, ngowe1970, wahlahlamba efukwini uNtlane, kweleeNtlanzi, eKapa, ekhahlela ngodoh ostyhakala, esazisa ukudubula komthi womgqomagqoma kweli limagad’ ahlabayo. Loo doh ustyhakala wamtsho wangqisha, wangqumshela uyise, ubaw’ uNtlane, wasuka wamanz’ amehlo uMamThembu, kukudubula kwethole leduna esizalweni sabo. Bazalwa bebane ebazalini babo, iintombi ezimbini namathol’ amaduna amabini, isibini kubo sele sayinabela ingubo kaqaqaqa. Ngenxa yezixholoxholo zowe1976, kwanyanzeleka balishiye eleeNtlanzi, baze kukhulela kudadobawo wabo, kwaSigila, eNxukhwebe.

The late Mawethu Faithful Makana

Dubula! Dubula magazine safa yindlala! Ukukhula kwalo mgqomagqoma kumkhokelele ekuqaliseni ukuqulunkqa ikhaka eliyimfundo kwisikolo samaBanga aPhantsi kwaLamyeli, phantsi koMiss omKhulu uNgcwelane, uMamThembu. Tsem, tsem, jwi uHlamba ngobubende, wawabeka ecaleni ngokukhawuleza loo mabanga, wenjenjeya ukuya kungena kwisikolo samaBanga aPhakathi, iNxukhwebe, eGqeberha. Qakatha! Qatha! wagqithela phambili uNtlane enyathelela phezulu ukuya  kungena amaBanga aPhezulu kwisiKolo sezoLimo, iPhandulwazi. Kwakhona, izixholoxholo zelo xesha zamnyanzelisa ukuba abuyele eNxukhwebe, nalapho athe wamkelwa kwisiKolo samaBanga aPhezulu iLanga. Uthe tshe okombane apho ukuphumelela imatriki yakhe.

Akuphumelela isatifikethi sakhe sematriki, uye wabuyela eKapa, ukuya kuzingela isingxuxo sokuxelengela inyama. Uye wasifumana kuMzi woLuleko, iCorrectional Services, kwalapho kweleeNtlanzi. Ukhondoze apho ngenkonzo emkhitha, umkhondo nomkhoka okhwebayo, de kwanikezela umzimba.

Le nkunzi ebikad’ idiliz’ izidul’ ingenamaphondo, uMawethu, uye wazibalula kakhulu kumdlalo webhola ekhatywayo. Uzibalule kwisikolo sasePhandulwazi, waziqaqambisa kwisikolo iLanga, wazigqamisa ngakumbi kwilali lakwaLamyeni, edlalela iqela iBilly Rangers. Ngangendlela wayewathulula ngayo amanqaku, enesici atshila ngaso ngomhla ngogayi, esithi umnandi awugcwali. Indlela ebezibalula ngayo nabewathulula ngayo amanqaku, imenze wafumana isihlonobo esithi Platini, nesisusela kwifolosi yodumo yamaFrentshi, uMitchelle Platini.    

Awu! Hay’ ke kamb’ izinto zomhlaba zishiy’ amehlo! Sithe sisakonwabele ukuhlala nale ndedeba silikhaya, suka wahlatyaniselwa kukugula kwesiquphe. Sibe ngafaka awakwagqirha amayeza, sibe ngafaka umhlonyane, sibe ngahlikihla ngomhlabelo, suka azema iimpondo zomthwebeba, ilanga latshon’ emini ngomhla weshumi elinesithathu kule yeKhala wayezelwe ngayo uNtlane, asadalala amaphupha.

Ukulala kukaNtlane kuwahluthe ulonwabo amawethu namabandla asemaNtlaneni nawasebaThenjini, basala begixa ezosizi. Ukulala kukaNqabane kubashiye abantwana bakhe uHlomla, uLiyema, uChuma no-Olo, bebibitheka, besithi namhl’ umth’ omkhulu obuvelela iinduli neentaba ebesijamelana nazo kobu bomi ugawuliwe. Esi sithwakumbe simshiye engqukruleka kukubindeka umnakwabo, uMncedisi, nodade wabo uZuki, besithi kazi siza kuba ngabakabani, umhlanganisi wethu elele nje. Le nyewe yokulala kukaNtlane ibashiye abazala bakhe, abatshana nabazukulwana kukugecwa komvalo wabo ingonyama ingxange esangweni.

BooNtlane, booNqabane, booDinga, nina bahlamba ngobubende amanzi ekhona, nani baThembu, ukufa ayisosingxi esiphelisa isivakalisi esikhulu sobomi, koko sisiphumlisi esithi makhe sithi khebevu, siginy’ amathe kwizithonga zongendawo, kuba kusaya kuba mzuzwana mncinanana, athi lowo uzayo afike. Ewe, lusapho lwasekhaya, iNKOSI ngokwayo iza kwehla emazulwini, inendanduluko, inexilongo lesiphathazithunywa, inexilongo likaTHIXO, ithi le ngubo imqhuqhwasi iqhaqeke kubini, bantshule okwezithombo abantwana bakaTHIXO, bawanyonyozele amangcwaba, besithi, “kufa luphi na uloyiso lwakho, hadesi luphi na uloyiso lwakho?” sixhwilelwe emafini kunye nabo, siyikhawulele iNKOSI esibhakabhakeni, sicande amathafa esibhakabhaka ukuya ezulwimi, sivuma ingoma, Akwahlukwana phezulu, babonana njalo, amazwi athi “Sala kuhle” akathethwa khona. Even so, come LORD JESUS, Amen.

Program

 • Inkonzo yomngcwabo
  • Ukufika nolwamnkelo lomzimba: 07:30 – 08:00
  • Inkonzo yomama: 08:00 -08:20
  • Ukukhutshwa komzimba
 • Inkonzo yezithethi
  • Programme Director:
  • Ukuvulwa kwenkonzo
  • Ufundo lwe Obituary: Ms Y Makana
  • Isithethi sekhaya: Mr Z Makana
  • Isithethi sokukhula:
   • Ms S Sgila
   • Rev N Makana
  • Isithethi sebhola(Nxukhwebe):
  • Isithethi sokuhlala:
  • Isithethi sabahlobo:
  • Isithethi somsebenzi:
  • Tribute:
   • Abantwana
   • Abatshana
  • Umbulelo-Mr M Magidiwane
  • Intshumayelo: Rev Diba
 • Umngcelele ukuya emadlakeni

Location

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *